PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU „Sport&Bonus“

(dále jen „Pravidla“)

 

 

Tato Pravidla upravují podmínky využívání výhod věrnostního programu „Sport&Bonus“ (dále jen „Program“), provozovaného společností Sport Vision Czechia s.r.o., IČ 263 50 823, DIČ CZ26350823, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín (dále jen „Sport Vision“). Sport Vision je zároveň vydavatelem karty „Sport&Bonus“ (dále jen „Karta“) a provozovatelem databáze všech registrovaných uživatelů Programu.

 

Věrnostní program je určen pro spotřebitele, kteří jsou držiteli Karty, a kteří si přejí využívat výhody poskytované Programem. Výhody programu jsou poskytovány za podmínek uvedených v těchto Pravidlech.

 

 

I.

Podmínky účasti v Programu a Účastnický účet

 

Do Programu může být zařazena každá osoba starší 16 let, která vyplní přístupový formulář, a to fyzicky na některém z prodejních míst Sport Vision nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek https://www.sportanbonus.com/ vyplní Žádost o zařazení do Programu Sport&Bonus.

 

Udělením souhlasu prostřednictvím mobilního telefonu na prodejním místě Sport Vision nebo odesláním Žádosti o vstup do Programu na webových stránkách https://www.sportanbonus.com fyzická osoba potvrzuje, že souhlasí se všemi pravidly Programu, a že se seznámila se Zásadami ochrany osobních údajů programu dostupných tamtéž. Fyzická osoba mající zájem o zařazení do Programu se stává účastníkem programu okamžikem udělením souhlasu prostřednictvím mobilního telefonu nebo odesláním Žádosti o vstup do Programu na webových stránkách https://www.sportanbonus.com/ (dále jen „Účastník Programu“).

 

Všechny povinné údaje na přihlášce nebo žádosti o členství musí být vyplněny a Účastník Programu odpovídá za pravdivost a přesnost všech údajů uvedených v souvislosti se vstupem a fungováním Programu. Povinnými údaji v případě registrace do Programu na prodejním místě Sport Vision je telefonní číslo. V případě registrace do Programu prostřednictvím webových stránek jsou povinnými údaji: telefonní číslo a emailová adresa. Volitelnými údaji pak, bez ohledu na způsob registrace do Programu, jsou: jméno, příjmení a pohlaví.

 

Registrací do Programu získá Účastník Programu přístup ke svému účtu, v rámci, kterého má přístup k údajům o stavu svého účtu, získaných bodech a možných výhodách, které je oprávněn v rámci Programu u Sport Vision a/nebo u Partnerů využít. Účet Účastníka Programu je přístupný online prostřednictvím webové stránky https://www.sportanbonus.com/, dále jen „Účet“).

 

II.

Podmínky užívání Karty a výhody Programu

 

K okamžiku vstupu Účastníka Programu do Programu je Účastníkovi vydána karty „Sport&Bonus“, která ho opravňuje v využívání výhod Programu. Forma Karty je závislá na způsobu registrace do Programu. V případě registrace na prodejním místě Sport Vision obdrží Účastník Programu Kartu ve fyzické podobě. V případě registrace prostřednictvím webové stránky https://www.sportanbonus.com/ obdrží Účastník Kartu elektronickou. Namísto elektronické Karty je Účastník Programu oprávněn požádat Sport Vision o vydání fyzické Kartu, a to na kterémkoliv prodejním místě Sport Vision. V takovém případě se elektronická Karta zruší.

 

Karta je nepřenosná na jinou osobu a může ji používat pouze registrovaný Účastník Programu, který vyslovil souhlas těmito Pravidly prostřednictvím svého mobilního telefonu nebo při registraci online, a to jak pro koupi zboží na prodejním místě Sport Vision, tak online prostřednictvím webových stránek https://www.sportvision.cz/ bez ohledu na její formu. Fyzická osoba se může do Programu zaregistrovat pouze jednou a může mít pouze jednu Kartu (elektronickou či fyzickou). Sport Vision a Partneři Programu si vyhrazují právo kdykoliv ověřit totožnost držitele Karty.

 

Pro získání bodů nebo využití některé z výhod programu je Účastník Programu povinen předložit kartu pracovníkovi Sport Vision nebo pracovníkovi Partnera programu při nákupu. Pozdější připsání bodů na účet Účastníka Programu není možné.

 

Po každém nákupu v prodejnách Sport Vision, prodejnách Partnerů nebo po nákupu online na webové stránce https://www.sportvisison.cz/ či na webové stránce některého z Partnerů získá Účastník Programu 1 bod za každých utracených 100 Kč. Každý získaný bod (bonus) se, v závislosti na aktuální stav Účtu Účastníka Programu, převede na slevu 5, 7 nebo 10 Kč na další nákup a zaznamená se na Kartu Sport&Bonus. Pokud Účastník Programu nasbíral od 0 do 49 bodů, 1 bod = 5 Kč slevy na další nákup. Pokud Účastník Programu nasbíral 50-99 bodů, 1 bod = 7 Kč slevy na další nákup. Pokud má Účastník Programu 100 a více bodů, 1 bod = 10 Kč slevy na další nákup. Například Účastník Programu, který nasbíral 300 bodů a utratil 3000 Kč, získá bonus 30 bodů, který se přepočítá na slevu 300 Kč na další nákup. Pokud bude výše jeho příštího účtu například 1 300 Kč, sníží se o 300 Kč a bude činit celkem 1 000 Kč. Body získané během jednoho nákupu se po uplynutí jednoho roku (365 dní) od data nákupu anulují. Body získané během online nákupu se na Účet Účastníka připíší po 35 kalendářních dnech od data odeslání objednávky. Lhůta pro využití korunové slevy na Kartě je do 6 měsíců od dne uskutečnění nákupu, kterým byly získány. V případě překročení této doby je zůstatek bonusu odepsán ve prospěch Sport Vision. Pokud Účastník Programu nasbíral více než 2000 bodů, může získat další prodejní pobídky dle aktuální nabídky Sport Vision uvedené v jeho Účtu. Výhody (prodejní pobídky) Programu nelze kombinovat s jinými výhodami, které jsou platné na prodejních místech Sport Vision a Partnerů Programu.

 

Sport Vision si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění stáhnout Kartu z oběhu a změnit nebo zcela zrušit prvky Programu, a to jak zčásti, tak i jako celek. Sport Vision bude Účastníky Programu informovat o jakékoliv změně Pravidel i změně Partnera Programu, a to prostřednictvím webových stránek https://www.sportanbonus.com/, kde jsou vždy umístěny aktuální Pravidla Programu a seznam Partnerů Programu. Pokud Účastník Programu použije, byť i jen jednou, Kartu i po zveřejnění změn, má se za to, že jejich změnou bezvýhradně souhlasí.

 

Jakékoliv neoprávněné kopírování, rozmnožování nebo zneužití Karty bude sankcionováno v souladu s právními předpisy.

 

III.

Uplatnění výhod Programu u Partnerů

 

Účastník Programu je vstupem do Programu oprávněn využívat výhod Programu nejen u Sport Vision, ale také u jeho partnerů.

 

Partnery programu jsou všechny právnické osoby, které podepíší se Sport Vision dohodu o společné propagaci Programu Sport&Bonus (dále jen „Partneři“). Seznam aktuálních Partnerů Programu, u nichž je možné uplatnit výhody Programu je k dispozici na webové stránce https://www.sportanbonus.com/ včetně uvedení konkrétních výhod, které Účastníkovi Programu z účastenství vyplývají a způsobu uplatnění těchto výhod.

 

Sport Vision není konečným dodavatelem zboží ani poskytovatelem služeb poskytnutých některým z Partnerů Programu. Sport Vision není účastníkem smluvních vztahů mezi Účastníkem Programu a Partnerem, když není žádným způsobem odpovědný za plnění poskytované Účastníku Programu ze strany Partnera. U Sport Vision není možné uplatňovat žádné nároky z vadného plnění ze strany Partnera Programu.

 

IV.

Další práva a povinnosti Sport Vision a Účastníka Programu

 

Seznam aktuálních partnerů, jakož i seznam vybraných prodejních míst, kde program platí, způsob registrace, sbírání bodů a výhody Programu lze ověřit na https://www.sportanbonus.com/ nebo na prodejních místech partnerů programu.

 

Sport Vision si vyhrazuje právo poskytovat, měnit a rušit výhody programu dle vlastního uvážení.

V případě, že Účastník Programu nebude souhlasit s aktuálním zněním Pravidel a/nebo Zásad ochrany osobních údajů v souvislosti s Programem, je oprávněn zrušit Kartu Programu, a to způsobem uvedeným v těchto Pravidlech.

 

V případě zrušení programu bude Účastník Programu oprávněn využít všechny dříve shromážděné korunové slevy do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne oznámení o zrušení programu prostřednictvím webových stránek https://www.sportanbonus.com/. Body nasbírané na kartě nelze vyměnit za hotovost. Dle uvážení Sport Vision a/nebo Partnera Programu mohou být Účastníkovi Programu poskytnuty také následující výhody: Sleva s Kartou Sport&Bonus – tj. právo zakoupit vybrané výrobky za sníženou cenu s kartou Sport&Bonus, Dárek s kartou Sport&Bonus – tj. právo zakoupit výrobky, ke kterým obdrží viditelně označené dárky. V případě nákupu s dárkovou kartou, poukázkou nebo e-kupónem nebo v případě platby za zboží prostřednictvím bodů nasbíraných na Účtu nelze výhody Programu ve smyslu předchozí věty využít, nestanoví-li Sport Vision výslovně jinak. V případě ztráty nebo odcizení karty je Účastník Programu povinen Kartu zablokovat prostřednictvím svého Účtu nebo nahlásit zmizení Karty prostřednictvím bezplatného Kontaktního centra Sport Vision do 24 hodin od zmizení Karty. Po nahlášení zmizení Karty bude Karta zablokována, aby se zabránilo jejímu zneužití. Pokud Účastník Programu nasbíral na ztracené Kartě body, Sport Vision na žádost jeho žádost převede nasbírané body ze ztracené Karty na Kartu novou. Pokud Účastník Programu ztrátu Karty nenahlásí, Sport Vision nenese odpovědnost za případné zneužití a ztrátu již získaných bodů.

 

Účastník Programu má právo kdykoliv změnit údaje, které Sport Vision dříve poskytl, a zrušit členství v Programu prostřednictvím online uživatelského účtu.

 

 Účastník Programu má rovněž právo kdykoliv zrušit používání Karty telefonicky na čísle bezplatného Kontaktního centra Sport Vision s vrácením karty Sport Vision na kterémkoliv jeho prodejním místě. Platnost Karty končí okamžikem, kdy Sport Vision obdrží oznámení o zrušení a dojde k vrácení Karty.  V takovém případě je Sport Vision je povinen vymazat veškeré Osobní údaje o Účastníku Programu z databáze. Sport Vision může dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění vyloučit z Programu jakéhokoliv Účastníka. Sport Vision je povinen Účastníka Programu o vyloučení informovat, a to odesláním odpovídajícího oznámení na elektronickou adresu Účastníka Programu, není však povinna své rozhodnutí Účastníku programu jakýmkoliv způsobem odůvodňovat. Pokud Účastník Programu z technických důvodů nemůže využívat získané výhody, může se obrátit na bezplatné Call Centrum na telefonním čísle +420 256 256 080.